Oorspronkelijk is de Guo Lin Qi Gong een initiatief van patiënten voor patiënten, waarbij het uit liefde en medeleven helpen van de ander voorop staat. Om deze bijzondere situatie niet te vertroebelen, mogen commerciële belangen hierin geen rol spelen. In de geest van de oorspronkelijke bedoeling, heeft de Stichting Guo Lin Qi Gong Nederland besloten dat dit ook voor de, zij het enigszins andere, Nederlandse situatie moet gelden. Immers financiële belangen kunnen ook hier de zo gevoelige relatie tussen leraar en patiënt en de onderlinge relatie tussen deelnemers in de weg staan. Ook zou dit het deelnemen van minder draagkrachtigen in de weg kunnen staan.

Een en ander komt tot uitdrukking in de onderstaande gedragscode voor docenten.

1. Algemeen

1.1. De docent die de opleiding bij de Stichting Guo Lin Qi Gong Nederland heeft gevolgd, legt een examen af ter afronding van het examen.

1.2. Alleen het bestuur van de Stichting is gemachtigd certificaten uit te reiken aan de geslaagde student.

1.3. De docent die met goed gevolg het examen heeft afgelegd, wordt opgenomen in het Register van bevoegde docenten van de Stichting Guo Lin Qi Gong Nederland.
1.4. De docent is, zolang hij bevoegd is, gerechtigd het keurmerk te voeren van de Stichting Guo Lin Qi Gong Nederland.

1.5. De docent is niet bevoegd andere docenten op te leiden; hij is alleen bevoegd cursisten te begeleiden.

2. De verhouding tussen docent en cursist

2.1. De docent maakt duidelijk aan de cursist dat Guo Lin Qi Gong geen alternatief is voor medische zorg, maar een aanvulling daarop.

2.2. De docent wordt geacht zich te onthouden van medisch advies.

2.3. De docent onderhoudt een professionele relatie met zijn cursisten.

2.4. De docent wijst de cursist erop dat hij/zij deelneemt op eigen risico.

2.5. De docent wordt geacht bekend te zijn met de ARBO wetgeving voor zover van toepassing op deze situatie. Een EHBO cursus wordt aangeraden.

3. Onkosten en Basisvergoeding

3.1. De docent mag een basisvergoeding vragen op basis van de gemaakte kosten. Deze basisvergoeding levert een bijdrage aan een redelijk inkomen.

3.2. De basisvergoeding wordt landelijk vastgesteld door de Stichting Guo Lin Qi Gong Nederland en bedraagt voor het lopende kalenderjaar €10,- per les, per cursist.

3.3. Daarnaast kunnen cursisten vrijwillig een donatie doen aan de Stichting Guo Lin Qi Gong Nederland ter ondersteuning van haar werk.

3.4. Minder draagkrachtige cursisten kunnen worden vrijgesteld van de basisvergoeding.

3.5. De vergoeding dient vooraf per les te worden voldaan aan de docent.

4. Bijscholing

4.1. De licentie van een docent is twee jaar geldig, en kan worden verlengd na het volgen van een bijscholing.

4.2. De docent is verplicht deze jaarlijkse bijscholing te volgen om zijn bevoegdheid te behouden. De kosten voor deze bijscholing worden per jaar vastgelegd en bekengemaakt.

5. Verlies van bevoegdheid

5.1. Bij verlies van bevoegdheid, wordt de naam van de betreffende docent verwijderd uit het Register van Docenten.

5.2. Als het bestuur twijfelt aan de integriteit van een docent kan zij een onderzoek instellen en verwacht daarbij de medewerking van de docent. Wanneer de resultaten van het onderzoek daartoe aanleiding geven, kan de docent zijn bevoegdheid verliezen.

6. Klachten en geschillen

6.1. Het bestuur dient als klachtencommissie.

6.2. Bij geschillen bemiddelt het bestuur.